• ADR boeken 2017 - 2018 | Engelse versie (VLG)

ADR boeken 2017 - 2018 Engelse versie (VLG)

Het *ADR is het verdrag, gemaakt door de VN, voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ADR.
 
ADR staat voor 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route'.
 
Op welke wijze stoffen en producten moeten worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen, dat staat beschreven in het DGR.
 
Niet met name genoemde stoffen, N.E.G. (niet elders genoemd) worden in het ADR geclassificeerd onder een verzamelnaam.
Bijvoorbeeld 'UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G.'.
De indeling of classificatie is vervolgens de basis voor de vervoersvoorwaarden.
In deel 3.2 van het ADR is de lijst opgenomen van veel vervoerde stoffen, hun classificatie, gevaar eigenschap en de bijbehorende vervoersvoorwaarden.
 
De ADR wet- en regelgeving bestaat uit:
Boek 1 bestaat uit delen 1, 2 en 4. De Nederlandse versie bevat ook de WvgS (Wet vervoer gevaarlijke Stoffen), BVGS, VLG en het ADR Verdrag.
Boek 2 bestaat uit deel 5 tot en met 9.
Boek 3 bestaat uit deel 3 (UN nummers. Stoffenlijst met tabellen A en B).
 
* ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".
Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder België en Nederland.
De afkorting "ADR" wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (elke twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis; zo spreekt men van het ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005. Vanaf 1 januari 2011 treedt een nieuwe set wijzigingen in werking.
De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods", uitgegeven door de Verenigde Naties (ook bekend als "het oranje boekje", naar de kleur van de omslag). Ze worden tevens zo veel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) en op de binnenwateren (ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures). Dit is nodig daar bijvoorbeeld containers of opleggers van vrachtwagens niet alleen over de weg maar ook per spoor of over water vervoerd kunnen worden.
De Europese Unie heeft bij Richtlijn 94/55/EG van 21 november 1994 het ADR in de Europese Unie ingevoerd. In België is deze richtlijn omgezet door het Koninklijk Besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen van 9 maart 2003. In Nederland vormt het ADR een bijlage van het VLG (reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Dit reglement valt onder de WvgS (Wet vervoer gevaarlijke Stoffen).
 

ADR boeken 2017 - 2018 | Engelse versie (VLG)

  • 166,38€

  • Excl. BTW: 137,50€

Tags: ADR 2017-2018 boeken, ADR wet- en regelgeving, Engelse versie, DGR, WVGS, gevaarlijke stoffen vervoer over de weg, VLG